Resultat Sommar-KM 2015

Klicka på viktklasserna för fullständiga resultattabeller
KM-122,2
1.SÖDERBLOM Elliot25,0 kg 2007 5,5 kyu
2.RÖNNBORG Gabriel27,0 kg 2008 5,5 kyu
3.STAXGÅRD Jonathan25,9 kg 2008 5,5 kyu
KM-125,2
1.AUVINEN Milton34,1 kg 2009 5,5 kyu
2.ERLE RUIZ Morgan26,8 kg 2007 5,5 kyu
3.LINDMARK Hampus26,9 kg 2007 5,5 kyu
KM-128,1
1.LINDHÄGN Olivia27,2 kg 2007 5 kyu
2.GRANN Leia23,6 kg 2007 5 kyu
3.EKHOLM Gabriella22,1 kg 2007 5,5 kyu
KM-136,2
1.LINDSTAD Elias26,8 kg 2004 5 kyu
2.ALNERVIK Isak27,5 kg 2006 5 kyu
3.ANDERSSON LINDELL Viktor30,3 kg 2006 5 kyu
KM-139,1
1.RIDELL Tilda31,0 kg 2006 5 kyu
2.LINDBERG Signe25,2 kg 2006 5 kyu
3.DEMIERRE Naimi35,0 kg 2006 5 kyu
KM-142,2
1.EKHOLM Gideon31,2 kg 2005 4,5 kyu
2.LINDH Nils29,6 kg 2006 4 kyu
3.SHOJAEI Saman33,6 kg 2005 5 kyu
KM-151,1
1.GUSTAFSSON Kajsa34,0 kg 2005 4 kyu
2.BOTTNER Ella36,2 kg 2005 4 kyu
3.JOHANSSON Agnes28,5 kg 2005 4 kyu
KM-156,2
1.DAHLBECK Axel30,5 kg 2006 4 kyu
2.DRUFVA Lucas34,5 kg 2004 3,5 kyu
3.ALNERVIK Wilhelm31,6 kg 2004 4 kyu
KM-169,1
1.ÖSTLIND Gretha37,8 kg 2003 3 kyu
2.FLAKBERG Elin36,6 kg 2003 4 kyu
3.LINDH Agnes48,9 kg 2003 4 kyu
KM-170,2
1.DAHLBECK Vidar48,0 kg 2004 3,5 kyu
2.BITVAI Erik44,3 kg 2005 4 kyu
3.NORMAN Jakob36,6 kg 2003 3,5 kyu