Tävlande Vinter-KM 2013

Klicka på namnen för matchresultat.
NamnInvägningViktklass
ANDERSSON Razmus29,0 kg 2005 4 kyuKM‑149,0
ANNOUS Saja29,1 kg 2003 6 kyuKM‑134,0
BOTTNER Ella30,6 kg 2005 4 kyuKM‑152,0
BREVIK Daniel30,3 kg 2006 5 kyuKM‑128,0
DAHLBECK Axel25,0 kg 2006 5,5 kyuKM‑128,0
DAHLBECK Vidar40,0 kg 2004 4 kyuKM‑169,0
DRUFVA Oscar23,9 kg 2006 5 kyuKM‑128,0
EDSAND Oliver46,8 kg 2004 4,5 kyuKM‑154,0
ENGLUND Ludvig54,2 kg 2002 4 kyuKM‑172,0
ENGSTRÖM Olof42,0 kg 2002 3 kyuKM‑169,0
FLAKBERG Elin30,0 kg 2003 4 kyuKM‑152,0
GUSTAFSSON Kajsa27,0 kg 2005 5 kyuKM‑134,0
HÖGSTA Oscar34,9 kg 2004 4,5 kyuKM‑154,0
JOHANSSON Agnes25,0 kg 2005 4 kyuKM‑134,0
KUHLIN Lukas40,3 kg 2001 3 kyuKM‑169,0
LINDGREN Tobias43,8 kg 2002 3 kyuKM‑169,0
LJUNGBERG Daniel33,8 kg 2003 6 kyuKM‑141,0
MUSTAFIC Dzenan31,3 kg 2002 6 kyuKM‑141,0
NORMAN Jakob30,3 kg 2003 3,5 kyuKM‑149,0
RIDELL Kevin38,9 kg 2002 3 kyuKM‑169,0
RIDELL Tilda28,0 kg 2006 6 kyuKM‑134,0
SJÖBERG Linus36,3 kg 2005 4,5 kyuKM‑154,0
SOLBERG Norton30,5 kg 2004 3,5 kyuKM‑149,0
SUNDSTEN Otto33,8 kg 2004 4,5 kyuKM‑141,0
SVENSSON Idun37,6 kg 2003 4 kyuKM‑152,0
TAIKUMER Antonio57,2 kg 2001 6 kyuKM‑172,0
ÖSTLIND Gretha36,3 kg 2003 4 kyuKM‑152,0